ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

BMV Corporate Socail Resonsibility WORKS

Renovation of Bhairedevru School

COVID19 Vs BMV

WhatsApp Image 2020-08-18 at 12.20.25 PM